DĨA CHỮ NHẬT DCN 47N, DCN 48N, DCN 49N NHÁM XANH DƯƠNG