Găng tay cao cấp chịu nhiệt lớn

Găng tay cao cấp chịu nhiệt lớn G7133001 – 37x14cm

Găng tay cao cấp chịu nhiệt trung G7133002 – 30x14cm

Găng tay cao cấp chịu nhiệt nhỏ G7133003 – 23x14cm