Dao chính hoa văn

Dao chính hoa văn

Inox 420 – dày 7.0 mm