Gắp bánh mì 2 kích thước

Gắp bánh mì nhỏ JXX103 – 21.6*3.8cm*0.8mm

Gắp bánh mì trung JXX104 – 24.5*4cm*0.8mm