Khuôn cắt bột 2064

Khuôn cắt bột 2064

hình tim (ngấn) 7 khuôn