Dây phân cách xoắn VGR15Y

Dây phân cách xoắn VGR15Y
Kích thước: 2m
Chất liệu: dây thừng vàng, khóa inox vàng